คำอธิบายรายวิชา

การนำเสนอแนวคิดของคลังข้อมูล เหตุผลและความจำเป็นของการพัฒนาคลังข้อมูล เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาข้อมูลไปสู่ข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร และได้อธิบายถึงขั้นตอนการออกแบบคลังข้อมูล โดยอาศัยไดเมนชันโมเดล ตลอดจนแนวทางการประยุกต์ใช้ข้อมูลที่จัดเก็บภายในคลังข้อมูล การประมวลผลข้อมูลเชิงมิติโดยอาศัยเครื่องมือโอแลป นอกจากนี้ยังได้อธิบายถึงแนวทางการค้นคืนข้อมูลเชิงมิติเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงสารสนเทศโดยใช้เครื่องมือธุรกิจอัจฉริยะ และท้ายสุดได้อธิบายถึงการบำรุงดูแลรักษาระบบคลังข้อมูล การบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการแนวคิดของคลังข้อมูล
  2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ โครงสร้างโมเดลข้อมูลแบบไดเมนชันสกีมาแบบต่างๆ
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการแปลง การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และการโหลดข้อมูลสู่คลังข้อมูล
  4. ผู้เรียนสามารถประมวลผลข้อมูลในเชิงมิติโดยอาศัยเครื่องมือโอแลป
  5. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และรายงานผลข้อมูลในเชิงมิติโดยอาศัยเครื่องมือธุรกิจชาญฉลาด

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “คลังข้อมูล”