ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

Creative Thinking and Innovations
7,108 Enrolled
15 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความคิดสร้างสรรค์คืออะไร สัมพันธ์กับนวัตกรรมอย่างไร ความคิดสร้างสรรค์ มาจากไหน, SCAMPER ที่มาของความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบและประเภทของความคิดสร้างสรรค์ สมองซีกซ้ายและซีกขวากับความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทำได้อย่างไร ทฤษฎีหมวก 6 ใบของ Edward de Bono  การประยุกต์ใช้ ทฤษฎีหมวก 6 ใบ การระดมสมอง Mind maps ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ จากความคิดสร้างสรรค์สู่นวัตกรรม นวัตกรและผลงานนวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา: วิธีปกป้องความคิดสร้างสรรค์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. สามารถอธิบายความหมายของความคิดสร้างสรรค์และความเชื่อมโยงกับนวัตกรรม
  2. สามารถเข้าใจถึงความสำคัญและบทบาทของความคิดสร้างสรรค์ที่มีต่อมวลมนุษยชาติ
  3. สามารถพัฒนากระบวนการคิดแบบสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆและแนวทางในการนำไปใช้
  4. สามารถวิเคราะห์และใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาและนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  5. สามารถสังเคราะห์และนำความคิดสร้างสรรค์ไปเป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรม

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม”