ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพดิจิทัลสำหรับบุคลากรสุขภาพ

Digital health
1,654 Enrolled
3 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้พื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นต่อการเตรียมตัวเข้าสู่ยุคสุขภาพดิจิทัล การสร้างสื่อออนไลน์ทางสุขภาพ ธุรกิจสุขภาพแบบ virtue health การดูแลด้วยความเอื้ออาทรในยุคสุขภาพดิจิทัล และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. สามารถอธิบายความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพดิจิทัล
  2. สามารถอธิบายความรู้ในการสร้างสื่อออนไลน์ทางสุขภาพ
  3. สามารถอธิบายความรู้ในธุรกิจสุขภาพแบบ Virtual Health
  4. สามารถประยุกต์ใช้การดูแลด้วยความเอื้ออาทรในยุคสุขภาพดิจิทัล
  5. สามารถประยุกต์นำจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีในยุคสุขภาพดิจิทัล

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2565

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0 Reviews
251 Students
59 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพดิจิทัลสำหรับบุคลากรสุขภาพ”