ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในการดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์

Knowledge of Criminal Justice System in Conducting Human Trafficking Cases
0 Enrolled
5 hour

Course Overview

วิชานี้มุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินคดีค้ามนุษย์ในชั้นก่อนฟ้องจนถึงการดำเนินคดีในชั้นศาล ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสามารถมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนตั้งแต่เริ่มร่วมสอบสวนกับพนักงานสอบสวน การคัดแยกผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์ การเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาค่าสินไหมทดแทนของผู้เสียหาย การทำงานของพนักงานอัยการ การตรวจเอกสารสำนวนเบื้องต้น เขตอำนาจศาล อายุความ ระยะเวลาคุมสำนวน การยื่นเอกสาร องค์ประกอบฟ้องที่จำเป็น ขั้นตอนการดำเนินคดีในศาล ตลอดจนปัญหาที่พบและเทคนิคการแก้ปัญหานั้น ๆ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายและปฏิบัติตามขั้นตอนตั้งแต่เริ่มสอบสวนกับพนักงานสอบสวนได้ และสามารถคัดแยกผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์ การเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาค่าสินไหมทดแทนของผู้เสียหาย
  2. ผู้เรียนสามารถระบุเขตอำนาจศาล อายุความ ระยะเวลาคุมสำนวน การยื่นคำร้องหรือเอกสารต่าง ๆ ในคดีค้ามนุษย์ได้ และสามารถระบุองค์ประกอบคำฟ้องคดีค้ามนุษย์ที่จำเป็นได้อย่างถูกต้อง
  3. ผู้เรียนสามารถระบุขั้นตอนการดำเนินคดีค้ามนุษย์ในชั้นศาลได้
  4. ผู้เรียนสามารถระบุปัญหาทั่วไปที่พบในการปฏิบัติงานและสามารถอธิบายวิธีการแก้ปัญหาในการทำงานทั่วไปที่พบในการดำเนินคดีค้ามนุษย์ในชั้นก่อนฟ้อง การสั่งคดี ตลอดจนการดำเนินคดีในชั้นศาลได้
  5. ผู้เรียนสามารถนำหลักการในการดำเนินคดีค้ามนุษย์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2566

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในการดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์”