ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่งให้หน่วยงานของรัฐ

Knowledge of Conducting Civil Cases for State Agencies
699 Enrolled
4 hour

คำอธิบายรายวิชา

วิชานี้มุ่งให้หน่วยงานของรัฐ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีแพ่ง ขั้นตอนในการส่งเรื่องให้สำนักงานอัยการสูงสุดตามอำนาจหน้าที่ และหน่วยงานดังกล่าวสามารถดำเนินกระบวนงานทั้งหมดในการดำเนินคดีได้อย่างถูกต้อง

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีแพ่งได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
  2. ผู้เรียนสามารถระบุเขตอำนาจศาล อายุความ ระยะเวลาในการดำเนินคดีแพ่ง
  3. ผู้เรียนสามารถดำเนินการในชั้นก่อนฟ้องและหลังยื่นคำฟ้องในการดำเนินคดีแพ่งได้อย่างถูกต้อง
  4. ผู้เรียนสามารถระบุปัญหาทั่วไปที่พบในการปฏิบัติงานและสามารถอธิบายวิธีการแก้ปัญหาในการทำงานทั่วไปที่พบในการดำเนินคดีแพ่งในชั้นก่อนฟ้อง การสั่งคดี ตลอดจนการดำเนินคดีในชั้นศาลได้
  5. ผู้เรียนสามารถนำหลักการในการดำเนินคดีแพ่งไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2566

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่งให้หน่วยงานของรัฐ”