ความรู้ในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

Knowledge for Rabies Free Zone
2,404 Enrolled
3 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้ในการทำงานโรคพิษสุนัขบ้าจัดทำขึ้นโดยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพิษสุนัขบ้าจากหลายหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้สามารถดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้า และขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรค เพื่อให้ประชาชนในประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการสร้างพื้นที่ปลอดโรค
    2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเกณฑ์การประเมินพื้นที่ปลอดโรค
    3. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจแนวทางการประเมินและประกาศพื้นที่ ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2566

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

กรมควบคุมโรค

0 Reviews
7 Students
3 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ความรู้ในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า”