ความร่วมมือในการรักษาด้วยยา (Medication adherence)

Medication adherence
3,322 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

หลักการของความร่วมมือในการรักษาด้วยยา เภสัชระบาดวิทยาของความไม่ร่วมมือในการรักษาด้วยยา ผลกระทบและปัจจัยที่มีผลต่อความไม่ร่วมมือในการรักษาด้วยยา การวิเคราะห์ความร่วมมือในการใช้ยาเชิงคุณภาพ การติดตามและกลวิธีการส่งเสริมความร่วมมือของผู้ป่วยในการรักษาด้วยยา

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการและกรอบแนวคิดของความร่วมมือในการรักษาด้วยยา
  2. ผู้เรียนทราบประเภท ขอบเขต และยาที่เกี่ยวข้องกับความไม่ร่วมมือในการรักษาด้วยยา
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายผลกระทบและปัจจัยที่มีผลต่อของความไม่ร่วมมือในการรักษาด้วยยา
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายว่าทำไมผู้ป่วยจึงหยุดใช้ยา
  5. ผู้เรียนทราบถึงกลวิธีการส่งเสริมความร่วมมือของผู้ป่วยในการรักษาด้วยยา

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0 Reviews
251 Students
59 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ความร่วมมือในการรักษาด้วยยา (Medication adherence)”