คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Introduction to Computer Information science)

Introduction to Computer Information science
6,724 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้พื้นฐานทางด้านความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ วิธีการทำงานของคอมพิวเตอร์ การจัดการข้อมูล พื้นฐานระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติ กฏหมายจริยธรรมพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. นิสิตสามารถอธิบายหลักการพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  2. ผู้เรียนสามารถจัดการข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ได้
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายพื้นฐานของอินเทอร์เน็ต เว็บไชต์ และอีเมล์ได้
  4. ผู้เรียนสามารถใช้และประยุกต์ใช้โปรแกรมพื้นฐานในทำงานตามคุณลักษณะของโปรแกรมได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0 Reviews
251 Students
59 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Introduction to Computer Information science)”