จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น

Basic Human Subject Protection Course
37,749 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

หลักจริยธรรมการวิจัยพื้นฐาน และวิวัฒนาการของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การประเมินความเสี่ยง-ประโยชน์ จริยธรรมของการวิจัยในกลุ่มเปราะบาง อ่อนแอ ความเป็นส่วนตัว การรักษาความลับ และการขัดแย้งทางผลประโยชน์ เอกสารและกระบวนการขอความยินยอม การพิจารณาโครงร่างการวิจัยครั้งแรก และการพิจารณาภายหลังการรับรอง

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักจริยธรรมพื้นฐาน และวิเคราะห์วิวัฒนาการของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการการประเมินความเสี่ยงและประโยชน์ของโครงการวิจัย และนำหลักการไปประยุกต์ใช้ได้
  3. ผู้เรียนสามารถระบุและอภิปราย ประเด็นจริยธรรมของการวิจัยในกลุ่มเปราะบาง อ่อนแอ ประเด็นความเป็นส่วนตัว การรักษาความลับ และการขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้
  4. ผู้เรียนสามารถระบุรายละเอียดที่จำเป็นในเอกสารการให้ข้อมูลและขอความยินยอม และอธิบายกระบวนการขอความยินยอมได้
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวทางการพิจารณาโครงร่างการวิจัยครั้งแรก และการพิจารณาภายหลังการรับรองได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
251 Students
59 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น”