จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics)

Business Ethics
6,002 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

การดำเนินธุรกิจเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการแสวงหากำไร การประกอบการดังกล่าวมักต้องประสบกับคำถามทางจริยธรรม ทำให้องค์กรธุรกิจต้องมีการประเมินว่าจะตัดสินใจอย่างไรระหว่างต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ หรือกล่าวว่าธุรกิจจะต้องคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมอื่น นอกจากการแสวงหากำไรและรับผิดชอบต่อผลกระทบ ที่เกิดมาจากการตัดสินใจนั้น จริยธรรมทางธุรกิจจึงเป็นการนำเรื่องของคุณค่า เข้าไปพิจารณาร่วมกับการตัดสินใจทางธุรกิจที่เน้นการแสวงหากำไร

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. บอกความหมาย ความสำคัญ และอธิบายการสร้างจริยธรรมทางธุรกิจได้
  2. สามารถนำกรณีปัญหาทางด้านจริยธรรมในการประกอบธุรกิจไปใช้ได้
  3. บอกอำนาจและบอกอิทธิพลที่เสริมสร้างและบั่นทอนจริยธรรมในการประกอบธุรกิจได้
  4. บอกแนวทางในการรักษาอิทธิพลที่เสริมสร้างจริยธรรมและแนวทางในการแก้ไขปัญหาอิทธิพลที่บั่นทอนในการประกอบธุรกิจได้
  5. บอกความหมายและแนวทางปฏิบัติทางด้านจริยธรรมในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศได้
  6. วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติจริยธรรมในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศได้
  7. บอกความหมายของจรรยาบรรณวิชาชีพและแนวทางปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจได้
  8. บอกความหมายบรรษัทภิบาลและแนวทางการสร้างหลักบรรษัทภิบาลในสถานประกอบการได้
  9. บอกปัญหาและสาเหตุของปัญหาจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจได้
  10. บอกแนวทางในการแก้ปัญหาในการดำเนินธุรกิจและความคาดหวังในการดำเนินจริยธรรมธุรกิจได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics)”