จริยธรรมสารสนเทศสำหรับพลเมืองดิจิทัล

Information Ethics for Digital Citizenship
3,199 Enrolled
7 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้ จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่สัมพันธ์กับการดำเนินงานสารสนเทศทั้งการสร้าง การจัดระบบ การเผยแพร่ และการใช้สารสนเทศ ซึ่งจะช่วยกำกับให้นักศึกษาและประชาชนได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้และปฏิบัติตามจริยธรรมได้อย่างถูกต้อง สาระสำคัญของประกอบด้วย แนวคิด ความหมายเกี่ยวกับจริยธรรมสารสนเทศในยุคดิจิทัล จริยธรรมในการผลิตจัดเก็บ เผยแพร่ และนำสารสนเทศไปใช้ จริยธรรมสารสนเทศกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. อธิบายถึงแนวคิด ความหมาย และความสำคัญเกี่ยวกับจริยธรรมสารสนเทศในยุคดิจิทัล
  2. จำแนก ระบุ และอธิบายประเด็นทางจริยธรรมสารสนเทศที่เกี่ยวกับการผลิตจัดเก็บ เผยแพร่ และนำสารสนเทศไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
  3. อธิบายวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในยุคดิจิทัล และระบุประเด็นจริยธรรมที่เกี่ยวข้องได้
  4. จำแนก ระบุ และอธิบายแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามจริยธรรมสารสนเทศในฐานะพลเมืองดิจิทัลได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2565

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “จริยธรรมสารสนเทศสำหรับพลเมืองดิจิทัล”