จลนพลศาสตร์และการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ทางวิศวกรรมเคมี

Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design
827 Enrolled
3 hour

คำอธิบายรายวิชา

จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาของสารเนื้อเดียวและปฏิกิริยาของสารที่ไม่เป็นเนื้อเดียว การเร่งปฏิกิริยา ข้อมูลของปฏิกิริยาแบบกะ หลักพื้นฐานการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์กรณีอุณหภูมิคงที่และไม่คงที่ การออกแบบสำหรับปฏิกิริยาเชิงเดี่ยวและปฏิกิริยาเชิงซ้อน ผลของความดันและอุณหภูมิที่มีต่อจลนพลศาสตร์เคมี การสร้างแบบจำลองของการถ่ายโอนพลังงานและสมดุลโมลในเครื่องปฏิกรณ์เคมีชนิดต่างๆ และการใช้โปรแกรมทำแบบจำลองเครื่องปฏิกรณ์ทางวิศวกรรมเคมี

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. มีความสามารถในการนำความรู้และทักษะด้านจลนพลศาสตร์และการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ทางวิศวกรรมเคมีไปแก้ปัญหาในกระบวนการทางวิศวกรรมเคมีและที่เกี่ยวข้องผ่านการสื่อสารออนไลน์ได้
  2. สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้องค์ความรู้และทักษะด้านจลนพลศาสตร์และการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ทางวิศวกรรมเคมีและสามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้ และสามารถประยุกต์ใช้การสื่อสารออนไลน์ได้
  3. มีคุณธรรม จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถสนทนาการสื่อสารออนไลน์ได้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ได้เป็นอย่างดี จนเกิดเป็น KM (Knowledge Management) ขึ้นได้
  4. มีความพร้อมและความสามารถนำการสื่อสารออนไลน์ไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และในการประกอบอาชีพ และมีทักษะด้านการจัดการเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นผู้ประกอบการ
  5. เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร ในแบบการสื่อสารออนไลน์ที่ทันสมัย สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และในการประกอบอาชีพ ได้จริง

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2565

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0 Reviews
251 Students
59 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “จลนพลศาสตร์และการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ทางวิศวกรรมเคมี”