จากแนวคิดวิจัยสู่การปฏิบัติ

Research Concepts to Practice
3,801 Enrolled
15 hour

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดและจุดมุ่งหมายของการวิจัยทางการศึกษา กระบวนการในการวิจัย ชนิดของตัวแปรวิจัย การกำหนดประเด็นปัญหาและคำถามการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเลือกประชากรและตัวอย่าง การประยุกต์ใช้สถิติขั้นพื้นฐานในการวิจัย

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดและกระบวนการวิจัยทางการศึกษาได้
  2. ผู้เรียนสามารถกำหนดปัญหาการวิจัยทางการศึกษาและอธิบายตัวแปรวิจัยได้
  3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และเลือกแบบการวิจัยได้สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย
  4. ผู้เรียนสามารถเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้
  5. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้สถิติการวิจัยขั้นพื้นฐานได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “จากแนวคิดวิจัยสู่การปฏิบัติ”