จิตวิทยาในการทำงานสาธารณสุข

Work Psychology in Public Health
3,726 Enrolled
4 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เข้าใจแนวคิดที่สำคัญของจิตวิทยาและการทำงาน การทำงานสาธารณสุข เจตคติต่อการทำงาน ความพึงพอใจในงาน แรงจูงใจและการสร้างพลังในการทำงาน นักศึกษาจะได้เรียนรู้พฤติกรรมการทำงานของนักสาธารณสุข ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกับพฤติกรรมของคนในชุมชน ปัญหาสุขภาพจิตชุมชน ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของคนในชุมชน และสามารถจัดการปัญหาสุขภาพจิตด้วยวิธีการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. สามารถอธิบายแนวคิดที่สำคัญของจิตวิทยาในการทำงานสาธารณสุข
  2. สามารถอธิบายทักษะทางจิตวิทยา เจตคติต่อการทำงาน ความพึงพอใจในงาน แรงจูงใจและการสร้างพลังในการทำงาน
  3. สามารถอธิบายแนวคิดพฤติกรรมการทำงานในบทบาทของนักสาธารณสุข ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกับพฤติกรรมของคนในชุมชน
  4. สามารถวิเคราะห์และระบุปัญหาสุขภาพจิตชุมชน และปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของประชาชนในชุมชน

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2565

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “จิตวิทยาในการทำงานสาธารณสุข”