ทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วยสำหรับเภสัชกร (Patient Communication Skill For Pharmacist)

Patient Communication Skill For Pharmacist
4,825 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

หลักการสื่อสารสำหรับเภสัชกรรมปฎิบัติ หลักการการฟังและการตอบสนองกลับต่อผู้ป่วยอย่างเข้าใจ แนว ทางการปฎิบัติการเป็นเภสัชกรที่สามารถแสดงออกทางพฤติกรรมอย่างมั่นใจ แนวทางการส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมดังกล่าว หลักการและแนวทางการสัมภาษณ์และประเมินผู้ป่วย และหลักการและแนวทางการช่วยผู้ป่วยจัดการปัญหาเกี่ยวกับการรักษา

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการสื่อสารสำหรับเภสัชกรรมปฎิบัติ
  2. ผู้เรียนสามารถอภิปรายการฟังและการตอบสนองกลับต่อผู้ป่วยอย่างเข้าใจเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการสื่อสารได้
  3. ผู้เรียนสามารถอภิปรายการปฎิบัติการเป็นเภสัชกรที่สามารถแสดงออกทางพฤติกรรมอย่างมั่นใจ และการส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมดังกล่าวได้
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการและอภิปรายการสัมภาษณ์และประเมินผู้ป่วยได้
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการและอภิปรายการช่วยผู้ป่วยจัดการปัญหาเกี่ยวกับการรักษา

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0 Reviews
251 Students
59 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วยสำหรับเภสัชกร (Patient Communication Skill For Pharmacist)”