ทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Computer and ICT literacy Skills
15,683 Enrolled
45 hour

Course Overview

แนวคิดและความสำคัญของคอมพิวเตอร์และ ICT พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของICTสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะคอมพิวเตอร์และ ICT การวิเคราะห์ การเข้าถึง การจัดการ การบูรณาการ การประเมิน การสร้าง และการสื่อสาร ตลอดจนการใช้คอมพิวเตอร์และ ICT อย่างมีจริยธรรมสามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้สามารถอธิบายหลักจริยธรรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. สามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศและการสื่อสารได้
  2. สามารถอธิบายการใช้และการประเมินสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ได้
  3. สามารถใช้การประมวลผลคำบนเครื่องคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมบางอย่างในขั้นพื้นฐานและขั้นสูงได้
  4. สามารถใช้ตารางวิเคราะห์แบบอิเล็กทรอนิกส์ในโปรแกรมบางอย่างในขั้นพื้นฐานและขั้นสูงได้
  5. สามารถนำเสนอผลงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมบางอย่างในขั้นพื้นฐานและขั้นสูงได้
  6. สามารถใช้การจัดการฐานข้อมูลเพื่อออกแบบและรายงานเบื้องต้นในโปรแกรมบางอย่างในขั้นพื้นฐานและขั้นสูงได้
  7. มีความตระหนักถึงความสำคัญของทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2561

Instructor

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “ทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”