ทักษะนักข่าวในยุคดิจิทัล

Journalists' survival guide in Digital age
632 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

“ทักษะนักข่าวในยุคดิจิทัล” เป็น “หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสื่อและภาควิชาการ” มุ่งหวังพัฒนาศักยภาพคนทำงานด้านสื่อในภาควิชาชีพและภาควิชาการ ในการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและมุมมองความคิด เพื่อนำไปสู่เป้าหมายในการยกระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และมุมมอง ความคิดให้เท่าทันภูมิทัศน์ และระบบนิเวศสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปกับเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล โดยเนื้อหาของหลักสูตร จำแนกออกเป็น 6 หมวดวิชา ประกอบด้วย 1. การตรวจสอบข้อเท็จจริง (Fact-Checking) 2. ข้อมูล (Data) 3. บริบท (Context) 4. ผู้ชม (Audience) 5.การเล่าเรื่อง (Storytelling) 6. กลยุทธ์และการขาย (Strategy and Selling)

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. อธิบายเทคนิคกลยุทธ์ในการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  2. ประยุกต์ทักษะที่หลากหลายในการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  3. วิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  4. จำแนกเครือข่ายบุคลากรด้านสื่อและภาควิชาการ
  5. สรุปประเมินงานด้านวิชาการและวิชาชีพสื่อให้มีประสิทธิภาพ

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2565

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ทักษะนักข่าวในยุคดิจิทัล”