นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

Innovation and Digital Technology for Education
5,129 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา โดยมุ่งเน้นสมรรถนะผู้เรียนในการวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบและพัฒนา การประยุกต์ใช้ จริยธรรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องและผลกระทบทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้
    2. ผู้เรียนมีความสามารถพื้นฐานในการประยุกต์ใช้ และการประเมินนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้
    3. ผู้เรียนมีความสามารถพื้นฐานในการวิเคราะห์ปัญหา และจริยธรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องและผลกระทบทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลได้

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา”