นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

Innovation and Information Technology in Education
3,325 Enrolled
15 hour

คำอธิบายรายวิชา

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย ขอบข่าย และคุณค่าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสารการศึกษาได้
  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถระบุความแตกต่างของทฤษฎีการเรียนรู้แบบพฤติกรรมนิยม พุทธิปัญญานิยมและรังสรรค์นิยมได้
  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกขั้นตอนการเลือกและใช้สื่อการสอนได้
  4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถระบุปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศได้
  5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดหมวดหมู่แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ได้
  6. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถระบุขั้นตอนการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา”