นเรศวรศึกษา (Naresuan Study)

Naresuan Study
2,903 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มุ่งเน้นศึกษาพระราชกรณียกิจในการบริหารราชการแผ่นดินในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคมและการต่างประเทศ ที่สะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ของคนไทยที่พึ่งประสงค์ในด้านต่างๆ เช่น การแสวงหาความรู้ ความเพียรพยายาม ความกล้าหาญ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ และความอดทนต่อการเผชิญปัญหา

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. พัฒนาผู้เรียนให้ทราบถึงพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมุ่งเน้นนำพระราชกรณียกิจมาเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้มีวินัยและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความกล้าหาญ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ และความอดทนต่อการเผชิญปัญหา
  2. ผู้เรียนมีความรู้ในหลักการพัฒนาตนเองตามฐานสาขาความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคแต่ละสมัยของการปรับเปลี่ยนกลวิธีในการบริหารราชการแผ่น ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
  3. ผู้เรียนสามารถคิด อย่างมีวิจารณญาณและระบบ สามารถศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา และเสนอแนวทางแก้ไข สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
  4. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย สามารถปรับตัวเข้าทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ติดตาม วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0 Reviews
251 Students
59 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “นเรศวรศึกษา (Naresuan Study)”