บริการสารสนเทศสำหรับองค์กรดิจิทัล

Information Services for Digital Organization
3,847 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้อธิบายถึงแนวคิดของบริการสารสนเทศสำหรับองค์กรดิจิทัล ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดบริการสารสนเทศและการออกแบบบริการสารสนเทศสำหรับองค์ดิจิทัล รวมทั้งพื้นฐานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อจัดบริการที่เหมาะสม โดยสามารถกำหนดกรอบการให้บริการ วางกลยุทธ์และให้บริการสารสนเทศ สร้างพิมพ์เขียวการให้บริการ และประเมินการให้บริการสารสนเทศ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบาย จำแนก และกำหนดบริการสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรดิจิทัลได้
  2. ผู้เรียนสามารถระบุคุณลักษณะระบบบริการดิจิทัลที่มีพื้นฐานของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการออกแบบบริการ กำหนดกรอบการให้บริการ ระบุลำดับการให้บริการ และกำหนดแนวทางปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนได้
  4. ผู้เรียนสามารถกำหนดกลยุทธ์การให้บริการแบบสมาร์ตดิจิทัล โดยจัดทำแผนที่นำทาง แผนปฏิบัติการ และสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้บริการได้
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายเป้าหมาย กรอบการดำเนินงาน พิมพ์เขียวการบริการ และประเมินการบริการสารสนเทศได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
130 Students
24 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “บริการสารสนเทศสำหรับองค์กรดิจิทัล”