คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชีประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี วิวัฒนาการและจรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชีความสำคัญของการบัญชีต่อการประกอบธุรกิจรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์รายการค้าและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักบัญชีคู่กระบวนการบันทึกบัญชีตามวงจรการบัญชี ตลอดจนการจัดทำงบการเงิน

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้พื้นฐานทางความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี
  2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวิวัฒนาการและจรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชีความสำคัญของการบัญชีต่อการ ประกอบธุรกิจรูปแบบต่างๆ และเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีที่มีต่อการจัดทําบัญชีจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
  3. เพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์การใช้การวิเคราะห์รายการค้าและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักบัญชีค ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
  4. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้พื้นฐานของการจัดทำงบการเงิน และการประยุกต์ใช้งบการเงิน

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2561

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “บัญชีเบื้องต้น”