คำอธิบายรายวิชา

ประวัติศาสตร์ยุโรป โดยสังเขป ความสัมพันธ์และเหตุการณ์สำคัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมโลก บทบาททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศมหาอำนาจในยุโรปแต่ละยุคสมัยที่มีอิทธิพลต่อไทยนับตั้งแต่สมัยรัฐชาติจนกระทั่งปัจจุบัน

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ยุโรป โดยสังเขป
    2. ผู้เรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์และเหตุการณ์สำคัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมโลก บทบาททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศมหาอำนาจในยุโรปแต่ละยุคสมัยที่มีอิทธิพลต่อไทย

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ประวัติศาสตร์ยุโรป”