ปรัชญาอาชีวศึกษาและความเป็นครู

Philosophy of Vocational Education and Teaching Professionalism
2,950 Enrolled
16 hour

คำอธิบายรายวิชา

การศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวคิด ปรัชญาการอาชีวศึกษา การประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนประวัติและวิวัฒนาการการจัดการอาชีวศึกษาในประเทศไทย กฎหมายการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการอาชีวศึกษา ความสำคัญของวิชาชีพครู บทบาท หน้าที่ ภาระงานของครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดีและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ความศรัทธาในวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นผู้นำทางวิชาการ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายทฤษฎี หลักการ แนวคิด ปรัชญาการอาชีวศึกษาได้
  2. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ปรัชญาการอาชีวศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการอาชีวศึกษารูปแบบต่าง ๆ ได้
  4. ผู้เรียนสามารอธิบายเกี่ยวกับความสำคัญของการศึกษา วิชาชีพครู บทบาท หน้าที่และภาระงานของครูได้
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพครู และสามารถบอกคุณลักษณะของครูที่ดีได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ปรัชญาอาชีวศึกษาและความเป็นครู”