ปลาส้มไร้ก้าง

Boneless Plasom
1,273 Enrolled
4 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำปลาส้ม วัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำปลาส้ม เทคนิค วิธีการและฝึกปฏิบัติในการทำปลาส้ม การบรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา การนำไปประกอบอาหาร

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการวิธีการเลือกวัตถุดิบที่ใช้ในการทำปลาส้มบุรีรัมย์ได้
    2. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการทำปลาส้มบุรีรัมย์ได้
    3. ผู้เรียนสามารถทำปลาส้มบุรีรัมย์ได้
    4. ผู้เรียนสามารถประกอบอาหารด้วยปลาส้มได้

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ปลาส้มไร้ก้าง”