ปัญญาประดิษฐ์ทางการศึกษา

Artificial Intelligence in Education
852 Enrolled
7 hour

คำอธิบายรายวิชา

นิยามของปัญญาประดิษฐ์ การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในสาขาต่าง ๆ คอมพิวเตอร์ วิทัศน์ การเรียนรู้ของเครื่อง ข่ายงานประสาทเทียมการประมวลผลธรรมชาติ การแทนความรู้ การคิดให้เหตุผล การแก้ไขปัญหาและการค้นหา ระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบการสอนอัจฉริยะ การสร้างระบบการสอนอัจฉริยะ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ในระดับพื้นฐานทางการศึกษา บอกความสำคัญและมีวิจารณญาณในการใช้งาน
  2. สามารถอธิบายเกี่ยวกับการนำหลักการของปัญญาประดิษฐ์ ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานการศึกษา
  3. สามารถวิเคราะห์และพิจารณาถึงผลกระทบจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
  4. สามารถออกแบบและสร้าง AI Application อย่างง่าย สำหรับสถาบันการศึกษาได้
  5. สามารถอธิบายประเด็นด้านจริยธรรม ปรับเปลี่ยนตนเองเมื่อปัญญาประดิษฐ์เข้ามากระทบต่อตนเองและอาชีพ

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2565

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0 Reviews
251 Students
59 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ปัญญาประดิษฐ์ทางการศึกษา”