พฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน

Self-care behaviors for diabetes prevention
1,459 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง การตอบสนองผลกระทบของความเจ็บป่วยทั้งภาวะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง และการป้องกันโรคเบาหวาน

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. อธิบายแนวคิดของโรคเบาหวานได้
  2. อธิบายสาเหตุ และปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานได้
  3. จำแนกอาการที่บ่งบอก ภาวะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรังได้
  4. ระบุวิธีการ / พฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันดรคเบาหวานได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “พฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน”