พฤติกรรมผู้บริโภคกับธุรกิจค้าปลีกในยุคดิจิทัล

Consumer Behavior and Retailing Business in Digital Age
10,597 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ทฤษฎีสิ่งเร้าและตอบสนอง และกล่องดำความรู้สึกของพฤติกรรมผู้บริโภค หลักการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค บทบาทของลูกค้า แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายบริบทที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
    2. ผู้เรียนสามารถเลือกกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันได้อย่างเหมาะสม
    3. ผู้เรียนสามารถระบุการปรับตัวที่มีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการการซื้อของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “พฤติกรรมผู้บริโภคกับธุรกิจค้าปลีกในยุคดิจิทัล”