พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

Organizational Behavior and Human Resource Management
6,369 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา “พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ” จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงเรื่องราวต่าง ๆ ดังนี้

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. แนวคิด ขอบเขต และหลักการของพฤติกรรมองค์การ
  2. การประยุกต์ใช้ความรู้ เกี่ยวกับพฤติกรรมบุคคล กลุ่ม และทีมงานในองค์การ
  3. กระบวนการของกลุ่ม กระบวนการทางสังคม และกระบวนการองค์การ
  4. หน้าที่การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทุนมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ และ
  5. ระบบการจัดการข้อมูลเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์”