พลวัตการเรียนรู้กับการสร้างนิยม (Learning Dynamic)

Learning Dynamic and Value Creation
709 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิด หลักการและความสำคัญของค่านิยม ค่านิยมไทยยุค 4.0 องค์ประกอบและกระบวนการของพลวัตการเรียนรู้ การสร้างค่านิยมไทยผ่านชุมชนเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการเรียนรู้แบบพลวัตเพื่อส่งเสริมการสร้างค่านิยมไทย

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิด หลักการ และความสำคัญของการสร้างค่านิยมสำหรับการดำเนินชีวิตในยุค 4.0
    2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบและขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้แบบพลวัต
    3. ผู้เรียนสามารถออกแบบกระบวนการพลวัตการเรียนรู้สำหรับตนเองหรือชุมชนหรือองค์กรโดยมีการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0 Reviews
251 Students
59 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “พลวัตการเรียนรู้กับการสร้างนิยม (Learning Dynamic)”