พลิกโฉมโลกด้วยดิจิทัล

Digital Transformation
12,485 Enrolled
2 hour

คำอธิบายรายวิชา

พลิกโฉมโลกด้วยดิจิทัล แบ่งออกเป็นบทย่อยได้ทั้งหมด 4 บท บทที่ 1 กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการพลิกโฉมโลกสู่โลกดิจิทัล ทำความรู้จักกับนิยามของ Digital Transformation ความสำคัญของ Digital Transformation รวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่ควรปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน บทที่ 2 เป็นการแนะนำเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีโลกเสมือน และอุปกรณ์แสนฉลาด บทที่ 3 เป็นการกล่าวถึงการปรับตัวเมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล ว่าครมีเทคโนโลยีใดที่เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนการทำงานได้ดียิ่งขึ้น เช่น รูปแบบการทำงานผ่านสื่อเสมือนจริง Digital Twin สิ่งเล็กๆ สู่การควบคุมที่ยิ่งใหญ่ การใช้คลาวด์ในการเชื่อมต่อข้อมูลผู้ใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น และ Conversational Platforms ที่เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและโลกดิจิทัล และบทสุดท้ายการเชื่อมต่อระหว่างคน และระบบนิเวศของดิจิทัล ที่อธิบายถึงเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อรักษาความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์ การปรับตัวกับเหตุการณ์ Event-Driven แบบมืออาชีพ และสุดท้ายเป็นการปรับความเสี่ยง เพิ่มความเชื่อมั่น Continuous Adaptive Risk and Trust

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. เพื่อให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในโลกดิจิทัล
  2. เพื่อทราบถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ทั้งที่กำลังจะเข้ามา Disrupt การทำธุรกิจ ที่กำลังมาช่วยสร้างมูลค่าในการทำธุรกิจ และที่กำลังมาทำให้เกิดความเสี่ยงต่อธุรกิจของท่าน ทั้งนี้รวมถึงนโยบายและกฏหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  3. สามารถกำหนดทิศทางวางแผนการสร้างกลยุทธ์ด้านดิจิทัลให้กับองค์กร การสร้างวัฒนธรรมและการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันและก้าวทันภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล
  4. สามารถที่จะติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่เกิดจากการวางกลยุทธ์ด้านดิจิทัล
  5. รับทราบกรณีศึกษาสำคัญอันเป็นบทเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับประยุกต์ใช้เพื่อการตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2561

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “พลิกโฉมโลกด้วยดิจิทัล”