พลเมืองดิจิทัล

Digital Citizenship
27,760 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายและคุณลักษณะของพลเมืองดิจิทัล ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมดิจิทัล คุณลักษณะพลเมืองดิจิทัลที่ดี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ ความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต ความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงปลอดภัย ความสัมพันธ์และการสื่อสารในสังคมดิจิทัล การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ ร่องรอยดิจิทัลและชื่อเสียงบนโลกดิจิทัล อัตลักษณ์และตัวตน ความรู้ดิจิทัล กฏหมายและจริยธรรมสำหรับการใช้เทคโนโลยี การรู้เท่าทันสื่อในบริบทสังคมข้อมูลข่าวสารยุคดิจิทัล ผลกระทบจากสื่อ ทักษะและองค์ประกอบการวิเคราะห์สื่อเพื่อการรู้เท่าทัน หลักการรับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากสื่อทุกประเภทให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลักการหลีกเลี่ยงสื่อที่ก่อโทษต่อตนและสังคมในรูปแบบต่าง ๆ การบูรณาการการเรียนรู้ ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้หรือการเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่สนใจ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความสำคัญของการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณลักษณะที่ดี ในสังคมข้อมูลข่าวสาร ผลกระทบจากสังคมดิจิทัลได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายและยกตัวอย่างการเข้าถึงดิจิทัลที่ดี วิเคราะห์ทักษะและองค์ประกอบการวิเคราะห์สื่อเพื่อการรู้เท่าทันสื่อได้
  3. ผู้เรียนสามารถประเมินผลและประเมินคุณค่าของสารสนเทศในสังคมดิจิทัล การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ พร้อมทั้งเรียบเรียงและนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ได้
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ทักษะในการติดต่อสื่อสาร การวางแผนการทำงานการจัดทำโครงการ และการนำเสนองานในการเรียนการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายความเป็นพลเมืองดิจิทัล รวมทั้งเอกลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์รวมถึงผลกระทบจากการเป็นพลเมืองดิจิทัลได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “พลเมืองดิจิทัล”