คำอธิบายรายวิชา

การออกแบบและจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดี การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ การยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่าเทียม การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การปฏิบัติตนตามกฎ กติกาของสังคม และกฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปฏิบัติหน้าที่ของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และการมีจิตสาธารณะ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. บอกแนวคิดและทฤษฎีที่ส่งเสริมการดำเนินชีวิตในสังคมประชาธิปไตย
  2. นำความรู้เรื่องการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งไปจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมือง
  3. บอกขั้นตอนการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
  4. บอกความสำคัญของการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2567

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “พลเมืองที่เข้มแข็ง”