พื้นฐานนักออกแบบแฟชั่นสำหรับชุมชน

Basic Fashion Designer Community
3,026 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความรู้พื้นฐาน ความสำคัญของผ้า เครื่องแต่งกายไทยและต่างประเทศ รวมถึงการมัดย้อมคราม ผ้าดินภูเขาไฟที่มีการประยุกต์ให้เข้ากับชุมชนที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบการออกแบบในแต่ละยุคสมัย ทฤษฎีวงจรแฟชั่น แนวโน้มของแฟชั่น แนวคิดการออกแบบ การพัฒนารูปแบบแฟชั่น ศึกษาวิธีการวาดเส้นและการวาดเส้นโครงร่างเสื้อผ้าเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถบอกหลักการการวาดภาพแฟชั่นเพื่อการแสดงแบบเสื้อผ้ารวมถึงการมัดย้อมผ้าจากธรรมชาติ
    2. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการวาดภาพแฟชั่นเพื่อการแสดงแบบเสื้อผ้ารวมถึงการมัดย้อมผ้าจากธรรมชาติ

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “พื้นฐานนักออกแบบแฟชั่นสำหรับชุมชน”