พื้นฐาน Internet of Things (IoT)

Basic Internet of Things (IoT)
5,305 Enrolled
8 hour

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการของอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) platform ของ Internet of Things องค์ประกอบด้าน Hardware และ Software การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นบน Breadboard Digital Input/output, Analog Input, Library Implementation เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งรับรู้ข้อมูล แวดล้อม เทคโนโลยีการสื่อสารทั้งแบบมีสายและไร้สาย เครือข่าย เซ็นเซอร์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบปฏิบัติการแบบต่างๆ และเทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งประมวลผลข้อมูลของตนเองได้ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เบื้องต้นสำหรับอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถทราบถึงองค์ประกอบด้าน Hardware และ Software ของระบบ Internet of Things ได้
  2. ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ในระบบ Internet of Things ได้
  3. ผู้เรียนสามารถต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นบน Breadboard
  4. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ Internet of Things กับงานด้านต่างๆได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “พื้นฐาน Internet of Things (IoT)”