คำอธิบายรายวิชา

กลศาสตร์ของนิวตัน กลศาสตร์ของไหล การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก คลื่น และอุณหพลศาสตร์

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายฟิสิกส์พื้นฐาน ได้แก่ กลศาสตร์ของนิวตัน กลศาสตร์ของไหล การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก คลื่น และอุณหพลศาสตร์ ได้
    2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านฟิสิกส์ในสถานการณ์ต่างๆ ได้
    3. ผู้เรียนสามารถเข้าใจธรรมชาติที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว และสามารถนำความรู้ที่ได้มาอธิบายธรรมชาติที่เกิดขึ้นเหล่านั้นได้

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ฟิสิกส์ทั่วไป I”