ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

The change of leadership in the 21st century
7,469 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

ข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและ การบริหารการเปลี่ยนแปลง ความรู้และทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร และการใช้องค์ความรู้เป็นฐานเพื่อการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การ นำมาจัดเรียงลำดับให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาเลือกใช้และกลยุทธ์การใช้สื่อใหม่ เทคนิคการนำเสนอผ่านสื่อใหม่

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายหลักการและแนวคิดเรื่องภาวะผู้นำและการเปลี่ยนแปลง
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงความจำเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้านการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในศตวรรษที่ 21
  3. ผู้เรียนสามารถบอกลักษณะขององค์การในอนาคตและผู้นำในอนาคต
  4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายบทบาทของผู้บริหารองค์การในการพัฒนาองค์การให้ไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2561

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21”