ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

Chinese Language for Tourism
16,369 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

การระบุตัวอักษรตามระบบพินอิน และประสมเสียงคำง่าย ๆ ตามหลักการเช่น ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรง ตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยค หลักการเขียนอักษรจีนและคำศัพท์ง่าย ๆ บอกความเหมือน หรือ ความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยค และข้อความของภาษาจีนกับภาษาไทย รวมถึงผู้เรียน สามารถสื่อสารและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนระบุสัทอักษรตามระบบพินอินและประสมเสียงคำในภาษาจีนได้
    2. ผู้เรียนใช้คำศัพท์ภาษาจีนเบื้องต้นได้

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว”