ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

Chinese for Communication
19,135 Enrolled
6 hour

Course Overview

การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิประจำวัน เช่น การเข้าพักโรงแรม การซื้อของ อาการและเครื่องดื่ม การถามทาง

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถพูด ออกเสียงภาษาจีนได้อย่างถูกต้องชัดเจน
    2. ผู้เรียนสามารถฟัง และตีความสิ่งที่ได้ฟังได้อย่างถูกต้อง
    3. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2564

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร”