ภาษาศาสตร์เบื้องต้น

Introduction to Linguistics
2,616 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษซึ่งประกอบด้วย สัทศาสตร์ สัทวิทยา วิทยาหน่วยคำ วากยสัมพันธ์ และอรรถศาสตร์โดยผ่านกิจกรรมการวิเคราะห์และสังเคราะห์Study basic concepts of the English language and linguistics including phonetics, phonology, morphology, syntax, and semantics through various analytical activities.

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ สัทศาสตร์ สัทวิทยา วิทยาหน่วยคำ วากยสัมพันธ์ และอรรถศาสตร์รถศาสตร์
  2. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่มาของเสียง ศัพท์ ประโยค และความหมาย
  3. ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ หน่วยเสียง หน่วยคำ ประโยค และความหมายได้
  4. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการออกเสียง การสร้างประโยคได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
  5. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องในทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ภาษาศาสตร์เบื้องต้น”