ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

Fundamentals English
0 Enrolled
7 hour

Course Overview

การฟัง พูด อ่าน และเขียน พยัญชนะ สระ คำ สำนวนประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน การเทียบเสียงภาษาอังกฤษและภาษาไทย ชนิดของคำ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน โครงสร้างประโยคอย่างง่าย และการใช้พจนานุกรม

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ฟัง พูดและสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ถูกต้อง
    2. อ่าน ตีความ ประโยค ข้อความหรือเรื่องภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
    3. เขียนประโยคตามโครงสร้างไวยกรณ์ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

Instructor

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “ภาษาอังกฤษพื้นฐาน”