ภาษาอังกฤษฟัง-พูดเชิงวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา

Academic English Listening and Speaking Skills for Graduate Program
20,313 Enrolled
15 hour

คำอธิบายรายวิชา

พัฒนาและฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ เชิงวิชาการในระดับพื้นฐานด้าน การฟังและการพูด เตรียมความพร้อมผู้เรียนให้สามารถสืบค้นข้อมูล รวมทั้งฝึกผู้เรียนให้รู้เท่าทันข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศทุกรูปแบบ ได้ด้วยตนเอง สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำกิจกรรมการศึกษา ทั้งในและนอกห้องเรียน ช่วยผู้เรียนให้ได้ต่อยอดความรู้ที่มีอยู่ให้ลึกซึ้งและกว้างขวางมากขึ้น และการนำความรู้ที่ได้รับจากการฟังภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆตามสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่ มาใช้ด้วยความเข้าใจอย่างถูกต้อง และเหมาะสม เมื่อผู้เรียนเรียนจบและผ่านบททดสอบตามกำหนดของรายวิชา ผู้เรียนจะสามารถนำความรู้ในทักษะฟัง-พูดมาปรับใช้ ถ่ายทอด และนำเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ ได้อย่างเต็มศักยภาพและด้วยความมั่นใจ โดยจะเห็นพัฒนาการได้จากการพูด การอภิปราย การสอบปากเปล่า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถฟังเข้าใจภาษาอังกฤษเพื่อเก็บข้อมูลความรู้ และพูดสื่อสารเชิงวิชาการเพื่อการศึกษา
    2. ผู้เรียนสามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอความคิดเห็นในรูปแบบต่างๆ

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ภาษาอังกฤษฟัง-พูดเชิงวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา”