ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม

English for Hotel Business
19,254 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

การศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรมโดยเน้นการฝึกทักษะการฟัง การพูด เน้นคำศัพท์เฉพาะในงานโรงแรม

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจโรงแรมทั้งในรูปแบบเอกสารต่าง ๆ และการสื่อสารที่เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมได้
  2. เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งทักษะการฟัง การพูด
  3. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้คำศัพท์ สำนวน และบทสนทนาต่างๆที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม
  4. เพื่อให้นักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกิจโรงแรมได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม”