ภาษาอังกฤษสำหรับนักคอมพิวเตอร์

English for Computing
7,440 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรนี้ ออกแบบมาเพื่อให้ผู้สนใจใช้ภาษาอังกฤษในกลุ่มคอมพิวเตอร์ โดยมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาทักษะให้ผู้สนใจในด้ านการติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยี ตลอดจนความรู้เรื่ององค์ประกอบด้านฮาร์แวร์ ซอฟต์แวร์ และอินเตอร์เน็ต

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการสื่อสารในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพ
  2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษา และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษาตามบริบทที่พบ
  3. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษแสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสม เพื่อบูรณาการกับวิชาอื่นที่เรียนตามความสนใจ
  4. เพื่อให้นำกลยุทธ์ในการเรียนไปใช้ในการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง และสร้างเสริมนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  5. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษและ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้การศึกษาต่อการประกอบอาชีพการสร้างความร่วมมือ และการอยู่ร่วมมือและการร่วมกันในสังคม

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2561

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
251 Students
59 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ภาษาอังกฤษสำหรับนักคอมพิวเตอร์”