ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม

Ready English
58,883 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด คำศัพท์และสำนวนในชีวิตประจำวัน และไวยากรณ์พื้นฐาน การสื่อสารในสถานการณ์ใกล้ตัว ภาษาอังกฤษที่เป็นพื้นฐานในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. สามารถออกเสียงคำศัพท์และสำนวนได้อย่างถูกต้อง
  2. สามารถใช้โครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐานได้อย่างถูกต้อง
  3. สามารถระบุรูปแบบประโยคเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
  4. สามารถสื่อสารตามหลักไวยากรณ์พื้นฐานได้อย่างถูกต้อง
  5. สามารถเลือกใช้คำศัพท์และสำนวนในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยพะเยา

0 Reviews
89 Students
4 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม”