ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม

English for Industrial Technology
6,021 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียนเกี่ยวกับงานช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง การโต้ตอบสื่อสารเกี่ยวกับงานอาชีพ การถ่ายโอนความหมายคำศัพท์เทคนิค การแสดงขั้นตอนในการปฏิบัติงาน การสาธิตและนำเสนอ การสรุปความเนื้อเรื่องด้านช่างอุตสาหกรรม การอ่านกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติและข้อห้ามในงานช่างอุตสาหกรรม การเขียนบันทึกย่อ รายงานข้อมูลการปฏิบัติงาน ปัญหา การแก้ปัญหา การเขียนนำเสนองานด้านช่างอุตสาหกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายงานในสาขาช่างอุตสาหกรรม และให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหน่วยงานได้
  2. ผู้เรียนสามารถอ่าน พูดตัวเลขและหน่วยการวัดได้
  3. ผู้เรียนสามารถสื่อสารเกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์และความปลอดภัย
  4. ผู้เรียนสามารถอ่านคู่มือ สัญลักษณ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปัญหา สาเหตุ และการให้คำแนะนำ
  5. ผู้เรียนสามารถสื่อสารการทำงานในสถานประกอบการ อ่านเขียนเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม”