ภาษาและวัฒนธรรม

Language and Culture
10,927 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรม ภาษาที่ใช้ในบริบทต่างๆในแต่ละสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม
  2. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรม
  3. ผู้เรียนสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในบริบทต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในบริบทต่างๆได้
  5. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในบริบทต่างๆได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ภาษาและวัฒนธรรม”