ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย

Thai for Contemporary Communication
15,213 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

เข้าใจและพัฒนาทักษะทางภาษาไทยทั้งการรับสารและส่งสาร โดยในด้านการรับสารสามารถพัฒนาทักษะการจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านและที่ฟัง การวิเคราะห์เชื่อมโยงประเด็นย่อย ๆ จากเรื่องที่ฟังและอ่านจนเข้าใจและสามารถยกระดับเป็นความรู้ใหม่ การเสนอข้อคิดเห็นหรือให้คุณค่าต่อเรื่องที่อ่านและฟังได้อย่างมีเหตุผลและสอดคล้องกับคุณค่าทางสังคม ในด้านการส่งสารสามารถพัฒนาทักษะการนำเสนอความคิดผ่านการพูดและการเขียนได้อย่างมีประเด็นสำคัญและส่วนขยายที่ช่วยให้ประเด็นความคิดชัดเจนและเป็นระบบ การนำข้อมูลทางสังคมมาประกอบสร้างเป็นความรู้หรือความคิดที่ใหญ่ขึ้น การพูดและการเขียน เพื่อนำเสนอความรู้ทางวิชาการที่เป็นระบบและน่าเชื่อถือ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนอธิบายการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีคิดแบบต่าง ๆ ได้
  2. ผู้เรียนสามารถบอกรายละเอียดจากเรื่องที่ฟังได้
  3. ผู้เรียนสามารถพูดอภิปรายและโต้วาทีได้
  4. ผู้เรียนสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้
  5. ผู้เรียนสามารถเขียนความเรียง หนังสือราชการ รายงานวิชาการ และกาพย์ยานี 11 ได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย”