มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

Human and His Environment
2,253 Enrolled
12 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความเป็นมาและแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวคิดการศึกษาการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ลักษณะกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน องค์ประกอบของความเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้ของชุมชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน บทบาทของฝ่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนในการสนับสนุนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชน การบริหารจัดการกระบวนการกลุ่มในชุมชน

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. สามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ถูกต้อง
  2. สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดการศึกษาการเรียนรู้ของชุมชนกับแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างมีเหตุผล
  3. สามารถอธิบายลักษณะกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนได้อย่างถูกต้อง
  4. สามารถยกตัวอย่างกรณีศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศที่สัมพันธ์กับการเรียนรู้ของชุมชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างเหมาะสม
  5. สามารถจำแนกบทบาทของฝ่ายต่างๆในการสนับสนุนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนได้ถูกต้อง
  6. สามารถอธิบายแนวทางการบริหารจัดการกระบวนการกลุ่มในชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างเหมาะสม

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม”