คำอธิบายรายวิชา

เป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมของระบบราชการไทย ประกอบด้วย การจัดโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินและระบบราชการ ทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น หลักการและกระบวนการบริหารราชการ ประเภทของข้าราชการและบุคลากรในระบบราชการ และทิศทางการปฏิรูปและพัฒนาระบบการบริหารราชการเพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน และความสัมพันธ์ของการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการและกระบวนการบริหารราชการยุคใหม่
    2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายการแบ่งประเภทข้าราชการและการจ้างงานของบุคลากรในระบบราชการ
    3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายทิศทางการพัฒนาระบบราชการและการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน
    4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับสิ่งท้าทายในการระบบราชการไทยซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารและการปฏิบัติราชการ

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ระบบราชการไทย”